Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

Η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της  Ασφάλειας των Πληροφοριών, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ΕΛΟΤ ISO/ IEC 27001:2013.

Το πρότυπο ISO 27001 προσφέρει μια συστηματική και καλά δομημένη προσέγγιση που προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων της επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής της επιχείρησής μας.